วิสัยทัศน์-Vision

"ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มุ่งมั่น ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน"

พันธกิจ-Mission

1) พัฒนากระบวนการดำเนินงานในการสนับสนุน ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

2) ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างเครือข่ายงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ยุทธศาสตร์-Strategy

1) สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้ พรบ.สุขภาพจิต ปี พ.ศ.2551

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับชาติ

เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่ค่ะ

21/9/2559

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนโยบายการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (วันที่ 27 ก.พ. 2560) รายละเอียด

21/9/2559

แผ่นพับรู้ใช้-พรบ-สุขภาพจิต-คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย รายละเอียด

21/9/2559

แบบฟอร์มเบิกสื่องาน พ.ร.บ.สุขภาพจิต รายละเอียด

15/8/2559

สรุปผลโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด

13/5/2559

เอกสารประกอบโครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ประจำปี 2559 รายละเอียด

28/1/2559

สรุปการบรรยายหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติกับผู้ป่วย คนพิการทางจิต และผู้ดูแลในประเทศไทย”  รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 
[ 13 กรกฎาคม 2558 ]
ประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันฯ 
[ 11 พฤศจิกายน 2556 ]
ประชุมชี้แจง Action Plan กทม 
[ 20 มิถุนายน 2555 ]
ประชุมคณะกรรมการวิชาการโครงการ 
[ 6 มีนาคม 2555 ]

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต