ค้น :  

ลำดับที่ เรื่อง อ่าน
รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
รายชื่อสถาบำบัดรักษาทางกรมสุขภาพจิต  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551  319 
แผ่นพับ รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)  540 
โปสเตอร์ รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิต คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)  607 
โปรเตอร์ขั้นตอนการนำส่งผู้มีความผิดปกติทางจิต (กรณีผู้ป่วยทั่วไป และ นิติจิตเวช)  547 
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  178 
สปอร์ตวิทยุโทรทัศน์การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช 4 ภาษา   304 
10  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ระดับจังหวัด   2948 
11  พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550   2461 
12  รวมกฏหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   2855 
13  สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   2400 
14  Power point นำเสนอโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   1069 
15  แนวทางการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด   489 
16  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557   377 
17  รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   578 
18  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด   598 
19  แบบนิเทศติดตามประเมิน   473 
20  แบบสรุปการฝึกอบรม   490 

ทั้งหมด : 44 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3