ค้น :  

วันที่ เรื่อง / Author's Download อ่าน
[8/8/2019    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฏหมายเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ Download เอกสารแนบ 9
[25/6/2019    หัวข้อ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download เอกสารแนบ 72
[6/2/2019    แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2561-2580) ฉบับเต็ม Download เอกสารแนบ 192
[6/2/2019    แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2561-2580) ฉบับย่อ Download เอกสารแนบ 244
[6/2/2019    การนำเสนอผลงานเส้นทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต Download เอกสารแนบ 132
[23/1/2019    สรุปโครงการ “หนึ่งทศวรรษการขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 Download เอกสารแนบ 131
[24/12/2018    การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย Download เอกสารแนบ 123
[24/12/2018    หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็น 6.9.61v.2 Download เอกสารแนบ 119
[3/12/2018    เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.สุขภาพจิตฯ Download เอกสารแนบ 113
[30/10/2018    ขั้นตอนการสมัครบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 Download เอกสารแนบ 286
[30/10/2018    เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่ายตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี Download เอกสารแนบ 224
[1/10/2018    แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 Download เอกสารแนบ 200
[23/7/2018    แบบบันทึกข้อมูล และทะเบียนฐานข้อมูลผู้ป่วยตาม พรม.สุขภาพจิตฯ ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 Download เอกสารแนบ 298
[23/2/2018    กรมสุขภาพจิตสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมายเป็นกรรมการสุขภาพจิตฯและกรรมการอุทรณ์ Download เอกสารแนบ 378
[1/2/2018    สรุปผลการอบรมให้ความรู้ แนวทางในการประเมินอาการและนำส่งตัวผู้มีความผิดปกติทางจิต สำหรับตำรวจและบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน Download เอกสารแนบ 376
[21/12/2017    เอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ แนวทางในการประเมินอาการและนำส่งตัวผู้มีความผิดปกติทางจิต สำหรับตำรวจและบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี Download เอกสารแนบ 421
[20/12/2017    สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 Download เอกสารแนบ 347
[20/10/2017    ผลการประชาพิจารณ์/การรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ Download เอกสารแนบ 366
[27/9/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 Download เอกสารแนบ 385
[27/9/2017    เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 Download เอกสารแนบ 282

ทั้งหมด : 55 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3