โควิด-19 กับสุขภาพจิต   เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

เรียน เครือข่ายงานพระราชบัญญัติสุขภาพจิตทุกท่าน

ขอแจ้งเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต โดยปัจจุบันการสมัครสมาชิกใหม่ บนเว็บไซต์ www.omhc.dmh.go.th
ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจเนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากเว็บไซต์/โปรแกรม
ซึ่งคาดว่าระบบจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2564 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย