กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฏหมายเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฏหมายเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ