ข่าวสารและกิจกรรม      สื่อองค์ความรู้      จดหมายข่าว ลคสช.      ดาวน์โหลดเอกสาร  

  ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ได้จัดการประชุมหารือ การเพิ่มเติมตำแหน่งและระดับของผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยมีดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการเพิ่มเติมตำแหน่งและระดับ ของผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
© 2020 Office of the Secretariat to the National Mental Health Commission (OMHC)  ที่อยู่ : เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทร : 0 2590 8041, 0 2590 8046, โทรสาร : 0 2149 5584

  E-mail : omhcoffice@gmail.com

  ipv6 ready  ipv6 ready  ipv6 ready

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์