วิสัยทัศน์-Vision

"ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มุ่งมั่น ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน"

พันธกิจ-Mission

1) พัฒนากระบวนการดำเนินงานในการสนับสนุน ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

2) ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างเครือข่ายงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ยุทธศาสตร์-Strategy

1) สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้ พรบ.สุขภาพจิต ปี พ.ศ.2551

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับชาติ

เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่ค่ะ

27/12/2562

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) รายละเอียด

27/12/2562

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รายละเอียด

27/11/2562

(สำเนา)คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ รายละเอียด

18/11/2562

แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด

18/11/2562

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบำบัดรักษาและจำหน่ายตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 ได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี รายละเอียด

18/11/2562

รวมกฎหมายพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 
[ 23 สิงหาคม 2561 ]
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 
[ 17 กรกฎาคม 2561 ]
โครงการ "หนึ่งทศวรรษการขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551" 
[ 10 กรกฎาคม 2561 ]
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 
[ 13 กรกฎาคม 2558 ]

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ