วิสัยทัศน์-Vision

"ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มุ่งมั่น ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน"

พันธกิจ-Mission

1) พัฒนากระบวนการดำเนินงานในการสนับสนุน ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

2) ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างเครือข่ายงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ยุทธศาสตร์-Strategy

1) สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้ พรบ.สุขภาพจิต ปี พ.ศ.2551

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อผลักดันสู่นโยบายระดับชาติ

เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่

ระบบฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 คลิกที่นี่ค่ะ

8/8/2562

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฏหมายเป็นกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ รายละเอียด

25/6/2562

หัวข้อ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รายละเอียด

6/2/2562

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2561-2580) ฉบับเต็ม รายละเอียด

6/2/2562

แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2561-2580) ฉบับย่อ รายละเอียด

6/2/2562

การนำเสนอผลงานเส้นทางสู่ความสำเร็จการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต รายละเอียด

23/1/2562

สรุปโครงการ “หนึ่งทศวรรษการขับเคลื่อน พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 
[ 23 สิงหาคม 2561 ]
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 
[ 17 กรกฎาคม 2561 ]
โครงการ "หนึ่งทศวรรษการขับเคลื่อน พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551" 
[ 10 กรกฎาคม 2561 ]
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2 
[ 13 กรกฎาคม 2558 ]

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

  
  ผลโหวต

  
  คลิกเพื่อดูข้อเสนอแนะ / แนะนำ