ข่าวสารและกิจกรรม      สื่อองค์ความรู้      ข่าวประชาสัมพันธ์      COVID-19 กับสุขภาพจิต  

  วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น ๑ อาคาร ๑ กรมสุขภาพจิต โดยมีนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการแก้ไขอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


    อ่านเพิ่มเติม  07/03/2563
 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  อ่านเพิ่มเติม  27/02/2563
 

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  อ่านเพิ่มเติม  22/02/2563

 

การประชุมโครงการสัมมนาสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข

  อ่านเพิ่มเติม   26/03/2562

 

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๔


    อ่านเพิ่มเติม   11/02/2562
 

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓


    อ่านเพิ่มเติม   19/12/2561
 


   ข่าวสารและกิจกรรมเครือข่ายสุขภาพจิต

              © 2020 Office of the Secretariat to the National Mental Health Commission (OMHC)


  ที่อยู่ : เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
                 อาคาร 3 ชั้น 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

  โทร : 0-2590-8041, 0-2590-8046, โทรสาร : 0-2149-5584

  E-mail : omhcoffice@gmail.com

  ipv6 ready  ipv6 ready  ipv6 ready