วันนี้ [ 28 พฤศจิกายน 2563 ] กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ชั้น 1 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต เวลา 09.30 - 16.30 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ พิจารณาการแก้ไขอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... 2. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การให้บริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม พ.ศ. ... โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ อนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทั้ง 2 ฉบับ และให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการปรับแก้ถ้อยคำ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ พิจารณาอีกครั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563


  โควิด-19 กับสุขภาพจิต   เข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000