ประวัติความเป็นมา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ (ลคสช.)    ปี 2555

กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายงานพัฒนาและผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้ “สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ”

ดูแลรับผิดชอบและต่อยอดการดำเนินงานที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้พัฒนาไว้

  ปี 2556

กรมสุขภาพจิตได้มีคำสั่งจัดตั้ง “สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ” หรือ “สคสช.” ให้เป็นชื่อหน่วยงานเพื่อรองรับการดำเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต

  ปี 2557

กรมสุขภาพจิตได้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ปฏิบัติงานภายใต้สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตและเปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานเป็น “ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ” (สคสช.) มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาและผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิต

พ.ศ. 2551

  ปี 2562 - ปัจจุบัน

กรมสุขภาพจิต มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เดิมคือ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ) โดย “กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ”

(ลคสช.) (เดิมคือ ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ) รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาและผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

เพื่อให้การดำเนินงานการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต

แห่งชาติ คณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ ติดตามและประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ

เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพจิต การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่ถูกคุกคามสุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึงบริการ

ด้านสุขภาพจิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อให้เป็น

ไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนสุขภาพจิตระดับชาติ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต พัฒนากฎหมาย ให้คำปรึกษา และแนะนำ

เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์และ

ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิต ตลอดจนจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านสุขภาพจิตและ จิตเวช ตามกฎหมายสุขภาพจิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ Website Facebook Youtube และแผ่นพับ เพื่อสร้างเสริม

ป้องกัน ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทัน

ต่อสถานการณ์และการปฏิบัติตามที่มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562--------------------------------------------------------------------------------