คุณคิดว่า ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ในระดับใด?

ผลการสำรวจหัวข้อ "คุณคิดว่า ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ในระดับใด?" สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต

พอใจมากที่สุด

104

พอใจมาก

91

ปานกลาง

24

พอใจน้อย

22

พอใจน้อยที่สุด

5